Föreningen för Personal- och Arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle
torsdag, augusti 11, 2011

Allmän information om skolan, programmet och omgivningarna: 

 • Programmet har en inriktning i psykologi, du läser tillsammans med samma klass alla tre år.
 • Samarbete med kontaktorganisationer så som Sandvik, Gävle kommun och Lantmäteriet. I alla kurser har vi uppgifter tillsammans med dessa och skapar därmed en nära kontakt med kontaktorganisationerna.
 • Campus med cirka 450 lägenheter precis bredvid Högskolan. Dessutom finns tre studentpubar i Campusområdet, Club Kåren, Nya Vall och Trossen.
 • Alldeles vid skolan finns en park, Boulognerskogen, och det är gångavstånd till Gävle centrum med butiker, restauranger och nattklubbar.
 • Gävle Kommun erbjuder alla nya studenter bostadsgaranti, läs mer på: http://www.hig.se/Ext/Sv/Student/Ny-student/Studentbostad.html
 • Gå med i vår studentförening PA Gefle Studentförening! Läs mer nedan!

 

Om föreningen: 

PA Gefle är en av högskolans nyaste studentföreningar och startade i mars 2011. Föreningen riktar sig främst till dig som läser på Personal- och Arbetslivsprogrammet.

Föreningen skall verka för att Din tid som student skall bli så bra som möjligt. PA Gefle kommer under året att anordna olika evenemang för Dig som student  för, beroende på vad det finns för intresse bland studenterna samt vad styrelsen har för mål för verksamhetsåret.

Genom att bli medlem får du ta del av allt som händer inom föreningen under Din studietid, träffa nya vänner samt ta chansen att påverka din utbildning. Mer information om hur du blir medlem hittar du under fliken ”medlem”.

Har du några funderingar eller vill vara verksam i styrelsen, tveka inte att höra av dig! Kontaktuppgifter till samtliga i styrelsen finner du under fliken ”styrelse”.

PA loggan

PA Gefles stadgar


Kapitel 1: Föreningen

1.1 Föreningens namn är PA Gefle.

1.2 PA Gefle är medlem i Personalvetarstuderandes Riksförbund(P-Riks).

1.3 Föreningen är partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden.

1.4 Föreningen verkar i enlighet med demokratiska principer.

§1.5 Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

 

Kapitel 2: Ändamål

2.1 Föreningen verkar för medlemmarnas gemenskap, nöje och studier.

2.2 Föreningen verkar aktivt för att utbildningen utvecklas och förbättras.

2.3 Föreningen verkar för att sprida kunskap om programmets innehåll och professionen.

2.4 Föreningen verkar för att främja medlemmarnas kontaktnät, både inom och utom utbildningen.

 

Kapitel 3: Medlemskap

3.1 Medlem i föreningen kan den bli som studerar eller har studerat på Personal- och Arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle.

3.1.2 Stödmedlemskap erbjuds den som erlägger 50 kr/termin och inte är studerande på Personal- och Arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Stödmedlem äger ej rösträtt.

3.1.3 Medlem i föreningen kan den bli som betalat medlemsavgift fastställd av årsmötet.

3.2 Medlem i PA Gefle blir automatiskt även medlem i P-riks.

3.3 Avlagd avgift ger medlemskap under hela studietiden på Personal- och Arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Medlemskapet gäller efter examen fram tills medlemmen fyllt 26 år, då denne automatiskt blir stödmedlem till PA Gefle.

3.4 Medlem i föreningen har rätt att ta del av samtliga handlingar.

3.5 Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.   

3.6 Medlem som utträder ur föreningen har ingen rätt till någon del av tillgångarna eller återbetalning av medlemsavgift.

 

Kapitel 4: Årsmöte

4.1 Årsmötet är föreningens högst beslutande organ

4.2 Ordinarie årsmöte ska hållas en gång per år, mellan 1 januari och 28 februari

4.3 Följande ärenden ska alltid behandlas av ordinarie årsmöte:

 1. Mötets öppnande:
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av sekreterare
 4. Val av justerare
 5. Prövning om kallelse skett i behörig ordning
 6. Godkänna dagordningen
 7. Behandla styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Behandla föregående års revisionsberättelse
 9. Behandla föregående års bokslut
 10. Besluta i frågan om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse
 11. Fastställa verksamhetsplan för nästkommande år
 12. Fastställa budget för nästkommande år
 13. Fastställa medlemsavgift för nästkommande år
 14. Propositioner
 15. Motioner
 16. Val av styrelse
 17. Val av revisor
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande

4.4 Närvarande medlem har yttranderätt och rösträtt. Stödmedlem och sittande styrelse innehar enbart yttranderätt.

4.5 Kallelse till årsmötet sker till PA Gefles medlemmar genom minst två (2) av studentföreningens kommunikationskanaler senast 30 dagar före sammanträdet.

4.6 Motion kan väckas av medlem och ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

4.7 Årsmöteshandlingar ska finnas medlemmar tillhanda senast sju dagar före årsmötet.

4.8 Årsmötet är beslutsmässigt om mötet uppfyller 4.5.

4.9 Beslut fattas med enkel majoritet i alla frågor. Vid lika röstetal avgör lottning.

4.10 Årsmötet har rätt att avsätta styrelse eller styrelseledamot om denne anses ha försummat sina uppgifter.

4.11 Extra årsmöte kan sammankallas genom beslut av styrelsen, revisorn eller minst tio föreningsmedlemmar. Under mötet behandlas enbart den fråga som är orsak till det extra årsmötet. Dagordningen fastställs av styrelsen.

 

Kapitel 5: Styrelse

5.1 Det åligger styrelsen att mellan årsmötena driva föreningens verksamhet i enlighet med stadgarna och vad årsmötet beslutat.

5.2 Styrelsen ska vara sammansatt av Ordförande, Vice Ordförande och Ekonomiansvarig, samt om antalet nominerade vid årsmötet tillåter, fylla resterande ledamot poster

5.3 Vid vakanta poster övertas ansvaret för dessa av Ordförande, Vice Ordförande och Ekonomiansvarig. Styrelsen i sin helhet äger även rätt att genomföra fyllnadsval om en post lämnas vakant av årsmötet

5.4 Det åligger styrelsen att se till att samtliga handlingar finns tillgängliga för medlemmar.

5.5 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och vid dennes förfall vice ordföranden.

5.6 Styrelsen är beslutsmässig när hälften av styrelsen är närvarande.

5.7 Beslut fattas med enkel majoritet i alla frågor. Vid lika röstetal skiljer lottning.

5.8 Presidiebeslut kan fattas av Ordföranden och Vice Ordföranden gemensamt om situationen så kräver. Presidiebeslutet ska godkännas på nästkommande styrelsemöte.

5.9 Ordförande samt Ekonomiansvarig tecknar föreningen var för sig.

5.10 Det åligger styrelsen att välja suppleant för verksamhetsåret.

 

Kapitel 6: Valberedning samt utskott

6.1 Valberedning utses av styrelsen senast 90 dagar innan årsmötet. Det åligger valberedningen att nominera kandidater till styrelsen för nästkommande mandatperiod. Valberedningen äger ingen rösträtt vid årsmötet.

6.2 Utskott är en grupp medlemmar som utför verksamhet i föreningens namn. Utskott utses av styrelsen.

 

Kapitel 7: Stadgar

7.1 För ändring av stadgarna krävs beslut av kvalificerad majoritet, med två tredjedels (2/3) majoritet, av två varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte. Föreslagna ändringar skall framgå av kallelse till årsmötet och beredas särskild punkt på föredragningslistan.

 

Kapitel 8: Upplösning

8.1 Förslag om föreningens upplösning kan endast behandlas på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen till mötet. Beslut om upplösning av PA Gefle sker genom kvalificerad majoritet, med två tredjedels (2/3) majoritet, på ordinarie årsmöte.

8.2 Vid upplösning av föreningen PA Gefle fördelas föreningens tillgångar mellan befintliga medlemmar.